GeorgeTanasa

?0???

牧羊人的羊群

2000

?? 1 ?

(牧羊人的羊群)30×40我们的救主耶稣基督在去春天的路上!一个比喻说,有一些落下的羊,他扛在他的怀里,温柔地帮助他们,医治他们!更确切地说,据说这些羊实际上是那些后来判断他被荆棘装饰,嘲笑和钉在十字架上的人!那些他没有留下的羊留下来!


???? ????

??? : 塔纳萨·乔治 SKU? ADA_32292 ???

??

elei在画布上30X40框架

????

?? 2公斤
?? 45×35×45厘米

??

???????

??????? “Blandul Pastor” ??
?0??? ???????????

???

???????????

????

??? ????